วธ.จ.แพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮฯ จัดอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ ถวายพระราชกุศล

จ.แพร่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่ 5 ธ.ค.64 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 16.00 น. จ.แพร่โดย สนง.วัฒนธรรม จ.แพร่ ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จึงขึ้น ซึ่งมีสิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ

และเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ด้านมิติทางศาสนา จึงได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพขึ้น ซึ่งมีมีข้าราชการ บุคลากรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันปฏิบัติธรรมผ่านระบบ Z00m และถ่ายทอดสดทาง Facebook วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมีนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจ.แพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และพระครูภาวนาเจติยานุกิจ,ดร. เป็นพระวิทยากร และได้รับความร่วมมือจากชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย


พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร เจริญพรว่า ในการอบรมมีการบรรยายการเข้าถึงพระรัตนตรัยและแนวทางการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางสติปัฎฐาน 4 การสมาทานศีล 5 เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หลังจากอบรมปฏิบัติธรรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากร สนง.วัฒนธรรม จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น