ร่วมกิจกรรมขนข้าวขึ้นหลอง(ยุ้งข้าว)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมขนข้าวขึ้นหลอง(ยุ้งข้าว)

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานก่อตั้งธนาคารข้าวแห่งเดียวของโลก ปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นประจำปี 2564วันนี้ 28 มิ.ย.65 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีวันรำลึกธนาคารข้าวของโลก โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน การปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ แห่งเดียวในโลก โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และนายวรากร เลิศปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง พร้อมบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าละว้า บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งในการเสด็จ ฯ ครั้งนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนให้จัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกขึ้นที่บ้านป่าแป๋ เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวในการบริโภค ดังนั้น ธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ จึงถือได้ว่าเป็น ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก และได้มีการขยายผลธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ราษฎรในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ


พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน พร้อม มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รางวัลสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด รางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด 1 รางวัล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด 1 รางวัล และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด 2 รางวัล จากนั้นลงพื้นที่ภาคบ่าย ปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์แบบเกษตรอินทรีย์ บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ และกิจกรรมอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศและแห่งเดียวในโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น