(มีคลิป) ช่อแฮ สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

วัดพระธาตุช่อแฮร่วมกับ ทต.ช่อแฮ สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธา่ตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยคณะเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ รวมทั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย

วันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และ ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีถวายเทียนพรรษานั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น