วันอสม. แห่งชาติ จ.น่าน

อสม. อำเภอเวียงสา รวมพลังเข้มแข็ง จัดกิจกรรม วันอาสาสมัคร หรือ อสม. แห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 ที่บริเวณหน้าวัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขเวียงสา นำโดย นางลำดวล แข็งขัน ประธานชมรม อสม.อำเภอเวียงสา จัดงาน วัน อาสาสมัคร หรือ อสม. แห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 มี นายแพทย์ กฦตพงษ์ โรจนวิชาการ ประธานเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสา เป็นประธาน เพื่อให้สมาชิก อสม. ในชุมชน ทั่วพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวน 1,485 คน ร่วมกิจกรรมเปิดงานและเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพ จากหน้าวัดบุญยืน ไปตามถนนเวียงสา นาน้อย และไปสิ้นสุดที่โรงเรียนสา เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขในทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ อสม. ให้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ นโยบายการพัฒนาสุขภาพในสังคมปัจจุบัน โดยใช้ กลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย มาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ้งทำงานจิตอาสา ภายใต้บทบาทหน้าที่ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหมด วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อสม. แห่งชาติ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในงาน มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ดีเด่นแต่ละสาขา ระดับอำเภอ ระดับตำบล การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและมอบเข็นที่ระลึก แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานนาน 10 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี การประกวดร้องเพลง อสม. ลุกทุ่งไทย ไมค์ทองคำ การแข่งขัน กีฬามหาสนุก ของชมรม อสม.อำเภอเวียงสา โดยการสนับสนุนวงดุริยางค์จากโรงเรียนสา และตำรวจภูธรเวียงสา อำนวยความสะดวกการจราจร ในการจัดงานดังกล่าว และนายแพทย์ นิพนธ์ พัฒนากิจเรือง นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายถนัด ใบยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ รับผิดชอบจัดงาน อสม. ระดับจังหวัด ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น