เดินหน้าหาแนวทาง แก้ปมข้าวครบวงจร

b4-w4-5h4-5
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก.เกษตรฯลุยหารือร่วม ก.พาณิชย์ และ 7 องค์กรชาวนา เดินหน้าหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ตั้งเป้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือจากข้อมูลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และองค์กรชาวนา 7 องค์กร ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร รวมถึงความร่วมมือในการผลักดันนโยบายและมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด โดยจะได้มีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนกลุ่มเกษตรกรด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในการด้านผลิตได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ โดยให้มีการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาดูแล โดยเน้นให้เกษตรกรต้องมีความเข้มแข็งในการทำการเกษตร สำหรับในด้านการตลาด ได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการช่วยเหลือด้านราคา ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น