เก็บข้อมูล ต่อยอดพัฒนาท่องเที่ยวไทย

b5-w9h6-21ธปท.เซ็น MOU กับ ก.ท่องเที่ยวเก็บข้อมูลสถิติพัฒนาภาคการท่องเที่ยว หวังใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูล ท่องเที่ยว ระหว่าง ธปท. กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เพื่อส่งเสริมการจัดทำและการใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนตามข้อตกลงนี้ เป็นข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ จำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การพักแรม ค่าใช้จ่าย รวมถึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า และบทวิเคราะห์หรือผลการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว โดยทั้งสองหน่วยงานมีกำหนดเวลาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นประจำทุกเดือน

อีกทั้งความร่วมมือด้านข้อมูลท่องเที่ยวที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และบทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของทั้งสองหน่วยงานเป็นประจำ และมีการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อวิเคราะห์และติดตามภาวการณ์ท่องเที่ยวได้รอบด้านและทันการณ์ สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำข้อมูล ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯข้างต้น มีข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใดๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะเผยแพร่ข้อมูลในภาพรวม เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น