เชียงใหม่คุมเข้ม ความปลอดภัยอาคารธุรกิจรร.

จังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มความปลอดภัยการใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม เร่งผู้ประกอบการขอให้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย พรบ. ควบคุมอาคารและผังเมืองเชียงใหม่

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม มาตรการความปลอดภัยการใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการประกอบธุรกิจโรงแรมของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด 19 อำเภอ ได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว 358 แห่ง 17,443 ห้อง

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าพักอาศัยในพื้นที่จำนวนมาก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินและควบคุมมาตรฐานโรงแรม การส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจน ให้เกิดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าพักอาศัยในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและในการพักอาคารประเภทอื่นมาให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะและโครงสร้างของอาคารที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับอาคารที่จะนำมาประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด และตามมาตรา 15 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กำหนดให้การประกอบธุรกิจให้บริการห้องพักที่เข้าข่ายเป็นโรงแรมจะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนประกอบกับได้มีกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 72 ก วันที่ 19 สิงหาคม 2559

นอกจากนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดมาตราความปลอดภัยการใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ กำกับดูแลควบคุมการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตลอดจนฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือผู้ที่จัดให้มีสระสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ จึงเร่งดำเนินการกับโรงแรมที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามที่กฎหมายได้กำหนด และโรงแรมที่มีความประสงค์แจ้งจดขออนุญาตการใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรม และอาคารที่มีปัญหาอุปสรรค พรบ. ควบคุมอาคารและผังเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น