เชียงใหม่ดีเดย์ ตั้งโต๊ะ ลงทะเบียนคนจน

คลังจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าชี้แจงโครงการ “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เคยลงทะเบียน และผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมาได้ยื่นเรื่องเพื่อขอลงทะเบียนอีกครั้ง โดยรูปแบบการให้สวัสดิการในเบื้องต้นจะให้เป็นบัตรสวัสดิการ สำหรับใช้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตั้งเป้าช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. นี้

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเรื่อง โครงการ “ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560” ในวาระการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในนามประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้มีโครงการ “ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560”

ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย ได้อย่างตรงเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดฐานข้อมูล ทำให้ “คนไม่จน” ได้รับผลประโยชน์เกือบทุกโครงการส่วนกลุ่ม “คนจนจริง” ได้รับประโยชน์น้อยมาก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เคยลงทะเบียน และผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา

หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในรูปแบบสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบการให้สวัสดิการในเบื้องต้นจะให้เป็นบัตรสวัสดิการ สำหรับใช้ชำระค่าใช้จ่ายในภาคการขนส่ง และนอกภาคการขนส่ง ได้แก่ ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อย โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

นางสัญญา กล่าวต่อว่า สำหรับ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียน ประกอบไปด้วย 1.มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) 2.เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 3.ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารสลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด คือ 5.1ที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) แบ่งเป็น กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว ถ้าเป็นบ้านหรือทาวเฮาส์ ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ถ้าหากเป็นห้องชุดต้องมีพท้นที่ไม่เกิน 35 ตารางวา ส่วนในกรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน แบ่งเป็น ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ และที่ดินเพื่อประโยชน์อื่น ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 5.2 ที่ดิน คือ กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน แบ่งเป็น ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ และ ที่ดินเพื่อประโยชน์อื่น ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยมีหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ 1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน 3.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน 4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เรารับอุปการะ (ถ้ามี) 5.ใบมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน) 6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 7.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) 8.สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ถ้ามี) 9.สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ (ถ้ามี) 10.สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมประมง (ถ้ามี) 11.ใบรับรองแพทย์ และ 12.สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษา (ถ้ามี) พร้อมทั้งลายมือชื่อจำนวน 2 ที่ คือ 1.เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล และ 2.ยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประชาชนพร้อมทั้งใบหน้า และยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสวัสดิการตามโครงการ

โดยผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยลงทะเบียนทุกที่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th โดยต้องกรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน และสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จาก www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเดือนสิงหาคม และหากไม่มีชื่อให้รีบไปติดต่อหน่วยลงทะเบียนที่ท่านไปลงทะเบียนไว้ และเตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ ทั้งนี้คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำว่า บัตรประจำตัวประชาชนที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 จะต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เท่านั้น และผู้ทำการลงทะเบียนจะต้องศึกษารายละเอียด เงื่อนไข กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจน และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนอีกด้วย คลังจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น