หนุนบุคลากรท่องเที่ยว สร้างโอกาสแรงงานไทย

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ ข้อตกลง ASEAN MRA on TP สร้างโอกาสคนไทยขายแรงงาน

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายรองรับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาการบริการและการท่องเที่ยว

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals เรียกย่อว่า ASEAN MRA on TP เพื่อกำหนดให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอาเซียนมีทักษะและสมรรถนะเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการหางานหรือเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ASEAN MRA on TP จะช่วยส่งเสริมบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในอาเซียนให้มีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งสามารถเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล” อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว

ภายใต้ข้อตกลงนี้ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จะสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในอาเซียนมี 32 ตำแหน่งงาน ใน 6 แผนก 2 สาขา คือ สาขาที่พักและสาขาการเดินทาง

สาขาที่พัก 23 ตำแหน่งงาน แบ่งเป็น 1. แผนกแม่บ้าน 6 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ผู้จัดการส่วนซักรีด หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดห้องพัก พนักงานซักรีด พนักงานทำความสะอาดห้องพัก และพนักงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 2. แผนกต้อนรับส่วนหน้า 5 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานดูแลสัมภาระ 3. แผนกประกอบอาหาร 7 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้บริหารงานครัว หัวหน้าพ่อครัว พ่อครัวแต่ละงาน ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน พนักงานทำขนมปัง และพนักงานแล่เนื้อ และ 4. แผนกบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการหัวหน้าอาหาร หัวหน้าพนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม และพนักงานบริกร

สาขาการเดินทาง 9 ตำแหน่งงาน แบ่งเป็น 1. แผนกธุรกิจท่องเที่ยว 4 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ให้คำปรึกษาอาวุโสด้านการเดินทางท่องเที่ยว และผู้แนะนำการเดินทางท่องเที่ยว 2. แผนกบริหารธุรกิจท่องเที่ยว 5 ตำแหน่งงาน ได้แก่ ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว ผู้จัดการฝ่ายบัตรโดยสาร และผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว

นางสาววรรณสิริ เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. … ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 13กันยายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฎษฎีกา โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ASEAN MRA on TP ของประเทศไทย การกำหนดคุณสมบัติและการรับรองศูนย์อบรม ศูนย์ประเมิน ผู้ฝึกอบรม และผู้ประเมิน รวมทั้ง บทลงโทษศูนย์อบรมและศูนย์ประเมินผิดกฎหมาย เมื่อกระบวนการตรากฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จ กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จะได้จัดทำอนุบัญญัติเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น