เสริมสร้างศักยภาพ กิจการโรงงาน SMEs

กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6(จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัยและอุตรดิตด์) ร่วมกับ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลักกระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการประกอบกิจการโรงงาน SMEs ที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชน โดยมีนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงาน การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่สำคัญด้านการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำหนักตรวจและประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมของประชาชนและประสานงานการแก้ไขปัญหา เร่งรัดติดตามการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน

จากสถิติประเด็นการร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงานประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นและโรงงานส่วนใหญ่มิได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี หรือมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าในในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่มากมาย ในปัจจุบัน ทั้งด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอื่นๆทั้งนี้วิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ คือการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงงานเข้าร่วมงาน โครงการด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานมีขีดความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ในโรงงานอย่างจริงจัง พร้อมเสริมสร้างจิตสำนึก และตระหนักในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ซึ่งหากสถานประกอบกิจการโรงงาน SMEsในภูมิภาค สามารถประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม จะส่งผลทำให้โรงงานได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ลดปัญหาการต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ดังนั้นจึงจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการประกอบกิจการโรงงาน SMEs ที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชน ขึ้น เพื่อให้สถานประกอบกิจการโรงงาน SMEsในกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร กลุ่มที่ 6 มีให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานและเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 ให้มีขีดความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทและขนาดของกิจการ เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในกลุ่มส่งเสริมดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 มีจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงงาน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน โครงการด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมมีผู้เข้าร่วมสัมมนามาจากสถานประกอบกิจการโรงงาน SMEs ในกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1,ตอนบน 2 และตอนล่าง 1 ประมาณ 100 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น