แจงยุทธศาสตร์ เขตศ.กพิเศษ พื้นที่ชายแดน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พร้อมร่วมกันนำเสนอแนะแนวทาง ปัญหาอุปสรรค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะรวบรวมนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ 2560 – 2564 และแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2559 – 2564) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้องกับประเทศชายแดน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสาระสำคัญของแผนบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์รวมทั้ง แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

โดย นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทำตารางประสานสอดคล้องความเชื่อมโยง ภารกิจงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งประกอบด้วย ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศรอบบ้าน และเพื่อให้ประเทศไทยและประเทศรอบบ้านมีเสถียรภาพมั่นคง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับประเทศรอบบ้าน ทั้งการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนเสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย

พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบแต่ละด้าน สามารถนำเสนอแนะแนวทาง ปัญหาอุปสรรค เพื่อรวบรวมนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับโร๊ดแม๊บยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความพร้อมในปฎิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น