ครม.ไฟเขียว เดินหน้า ฟิวเจอเรียม

กระทรวงแรงงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต”หรือ “ฟิวเจอเรียม” ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบ เพื่อให้เป็นแหล่งทดสอบและพัฒนาทักษะอาชีพ เป็นการยกระดับฝีมือและเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการศึกษาวิเคราะห์และทัศนะจากนักวิชาการจากหลายสถาบันเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะฝีมือแรงงานที่จะรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ในเรื่องนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตระหนักและให้ความสำคัญโดยได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากำหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตระยะ 5 – 20 ปีไว้แล้ว โดยเน้นการพัฒนาแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower เพื่อให้มีแรงงานทักษะฝีมือและกำลังแรงงานเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะทักษะฝีมือ ด้านภาษา ไอที จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยที่ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย 1.การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2.การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 3.การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 4.การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืน 5.การบริการจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และ 6.การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะ 20 ปี (2560 – 2579) และพัฒนาคนทุกช่วงวัยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะมีการตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้ รมว.แรงงาน ทราบเป็นระยะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะการที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุซึ่งได้มีการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุด้วย ขณะเดียวกันนักศึกษาที่จบใหม่ไม่ว่าจบสาขาใดมา กระทรวงแรงงานจะปรับทักษะให้สามารถทำงานได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่นปรับย้ายแรงงานในแต่ละภาคให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น อาทิ ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

นายสุทธิ ยังกล่าวตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต”หรือ“ฟิวเจอเรียม”(Futurium) ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบนั้น เป็นแหล่งทดสอบและพัฒนาทักษะอาชีพอีกแห่งหนึ่ง เป็นการยกระดับฝีมือและเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S – curve และ New S – curve ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น