เปิดยุทธศาสตร์ บริหารตลาดข้าว ครบวงจร

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 พร้อมเร่งบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและดำเนินการตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต หวังให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ได้ราคาดี

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ที่ผ่านมาว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบให้ส่วนภูมิภาคจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานระดับพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมส่งเสริมการปลูกข้าวและการควบคุมการปลูกข้าวของชาวนาให้เป็นไปตามพื้นที่เป้าหมาย ปี 2560/61 รอบ 1 ของจังหวัด และให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการโครงการและเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 และมาตรการโครงการให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุด

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้พื้นที่เร่งดำเนินการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต รวมถึงดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการติดตามการดำเนินโครงการ ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น