หนุนใช้Agri-Mapพัฒนา ระบบน้ำให้เกษตรกรใช้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ Agri-Map พัฒนาระบบกระจายน้ำให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 188,401 ครัวเรือน และเกษตรกรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,789 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก โดยที่ผ่านมามีการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกระจายน้ำ และระบบส่งน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรได้อย่างทั่วถึง และเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยฤดูกาลเพาะปลูกปี 2560/61 ได้ปรับปรุงวิธีการการกระจายน้ำ เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ในปีนี้มีน้ำกระจายลงไปสู่พื้นที่ไร่นาของเกษตรกร จำนวน 1.08 ล้านไร่ ทั้งนี้ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map) มาออกแบบ เพื่อให้ปริมาณการกระจายน้ำเหมาะสมกับพื้นที่ อีกทั้งสามารถลดงบประมาณ แต่เพิ่มพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบกระจายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสอดคล้องกับแผนภาพการเชื่อมโยงงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือแนวคิด “การยกกระดาษ A4” ที่กำหนดเป้าหมาย คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยการดำเนินงานในปี 2560 กรมชลประทานมีแผนระบบกระจายน้ำ 211 โครงการทั่วประเทศ พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 477,965 ไร่ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 437.73 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์ 96,884 ครัวเรือน ในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม มีแผนการดำเนินงานอีก 287 โครงการ พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น 607,503 ไร่ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรได้รับประโยชน์ 91,517 ครัวเรือน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 จะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน จำนวนทั้งสิ้น 1.08 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 188,401 ครัวเรือน และเกษตรกรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2,789 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น