เมืองสามหมอกติดตามสถานการณ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวและกระเทียม


พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และกระเทียม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และกระเทียม ณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดแม่องสอน มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 77,040 ไร่ (พื้นที่เพาะปลูกลดลงประมาณ 500 ไร่ หรือลดลงประมาณร้อยละ 5 : ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผลผลิตรวม 57,780 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่ ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดร้อย 30 เกษตรกรจำหน่ายได้ (ข้าวโพดชนิดคละ) 4.20-4.30 บาท/กิโลกรัม ลักษณะการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าท้องถิ่นจะเข้าไปรับซื้อถึงไร่เกษตรกรในแบบเหมา โดยไม่มีการวัดความชื้นและคัดเกรด/คุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่พ่อค้าจะนำรถโม่เข้าไปในพื้นที่ โดยจะหักค่าโม่เป็นเมล็ดและค่าทอย อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกและระยะทางในการขนถ่ายผลผลิต เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดเป็นภูเขาสูงชันและบางพื้นที่รถโม่ไม่สามารถเข้าไปได้ จึงต้องมีการลำเลียงผลผลิตออกมาใกล้เส้นทางคมนาคมเพื่อทำการโม่ และนำไปจำหน่ายต่อยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยพ่อค้าท้องถิ่นจะมีค่าบริหารจัดการ (ค่าขนส่ง + แรงงาน) 0.60 – 0.80 บาท/กิโลกรัม

สถานการณ์ข้าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 138,232.94 ไร่ ผลผลิตรวม 76,701 ตัน ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 30 เป็นชนิดข้าวเปลือกเจ้า กข 21 ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ 7,500 – 8,000 บาท/ตัน ในส่วนของข้าวหอมจังหวัด (หอมมะลิ 105) ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไป สำหรับวิถีการตลาดข้าวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเปลือกจะทำการแบ่งข้าวออกเป็น 3 ส่วน คือ (1)เก็บไว้เพื่อการบริโภค (2)จำหน่ายตอบแทนเป็นค่าแรง หรือจำหน่ายในหมู่บ้าน/บ้านใกล้เรือนเคียง และ (3)จำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น หรือพ่อค้าเร่ที่เข้ามารับซื้อ

สถานการณ์กระเทียม จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบว่าขณะนี้เกษตรกรเริ่มทยอยเตรียมพื้นที่และเริ่มเพาะปลูกบางส่วนแล้ว ซึ่งเป็นกระเทียมดอย ปลูกบนภูเขา สำหรับราคารับซื้อกระเทียมในปัจจุบัน กระเทียมมัดจุกกิโลกรัมละ 75 – 80 บาท กระเทียมแกะกลีบ กิโลกรัมละ 100 – 110 บาท กระเทียมทำพันธุ์กิโลกรัมละ 80 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น