เมืองสามหมอกถก แก้ปัญหาผลผลิตฤดูแล้ง

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ่อเมืองสามหมอกนั่งหัวโต๊ะถกประชุมเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ หารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรในห้วงฤดูแล้ง ช่วงธันวาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561 เพื่อเตรียมวางแผนในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ท้องตลาด โดยเฉพาะผลผลิตกระเทียมจะต้องให้มีราคาอยู่ในระดับที่เป็นธรรมกับเกษตรกร

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรในห้วงฤดูแล้ง( เดือนธันวาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561 ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมการประชุม ฯ ดังกล่าว เพื่อทราบสถานการณ์ภาพรวมพืชเศรษฐกิจ ในห้วงฤดูแล้ง ( ปี 25602561 ) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่า ปัญหาด้านการตลาดและการจัดการผลผลิต ประกอบด้วย ถั่วเหลือง มีพื้นที่เพาะปลูก 5,763 ไร่ ผลผลิต 1,635 ตัน กระเทียมพื้นที่เพาะปลูก 20,708 ไร่ ผลผลิต 64,054 ตัน และข้าวนาปังพื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ผลผลิต 109.5 ตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ท้องตลาดในเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2561 โดยเฉพาะผลผลิตกระเทียมจะต้องประสานกับผู้ประกอบการภายนอกให้เข้ามารับซื้อกระเทียมในราคาที่เป็นธรรม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นกระเทียมจากต่างประเทศไม่ให้ลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้ราคากระเทียมภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในระดับที่เกษตรกรอยู่ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น