สามหมอกเดินหน้า เร่งให้สถานะต่างด้าว

ผู้ว่าฯ เมืองสามหมอก เร่งให้สถานะต่างด้าวที่ยังตกค้าง กว่า 30,000 คน พร้อมสั่งห้ามข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียนว่าข้าราชการหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงินกับบุคคลต่างด้าว จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยการไล่ออกสถานเดียวและดำเนินคดีอีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรเอกชน และอาสาสมัคร เพื่อพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบุคลที่มีคุณสมบัติได้สัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด่าว ให้ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ซึ่งตามประกาศต่างกล่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีบุคคลที่อยู่ในข่ายการขอสถานะต่างด้าว

นวน30,000 คน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักทะเบียนอำเภอแต่ละแห่ง ได้พยายามเร่งรัดการลงรายการสัญชาติไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล 32 องค์กร รับคำร้องและพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา จนสามารถลงรายการสัญชาติไทยได้ จำนวน 3,777 คน แต่เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับข้อจำกัดเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีจำนวนน้อย จึงทำให้มีผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจาณาอีกกว่า 20,000 คน เพื่อให้การเร่งรัด การพิจารณากำหนดสถานะและการลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลตามกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาขึ้น

ทั้งนี้ โดยคัดเลือกข้าราชการครู พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย จำนวน 100 คน เข้ามาช่วยเหลือทางราชการ ในการสนับสนุนช่วยเหลือนายทะเบียนอำเภอในการคัดกรองคุณสมบัติของบุคคล รวมทั้งให้คำแนะนำในการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ จะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น โดยกำหนดให้การคัดกรองให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.61 สั่งสำคัญห้ามข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด หามีการร้องเรียนว่าข้าราชการหรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงินกับบุคคลต่างด้าว จะดำเนินการขัดเด็ดขาดโดยการไล่ออกสถานเดียวและดำเนินคดีอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น