จำไว้!! มาอีกฤกษ์ แผนสร้างรถรางไฟฟ้าเชียงใหม่ล่าสุด

หนึ่งในคณะกรรมการ กรอ. ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่ง ก.คมนาคม ตั้งเป้า ให้มีโครงข่ายเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ งบประมาณลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ระหว่างปี 2557-62 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทระบุว่า มี วงเงินรวม 45,496.77 ล้านบาท และในปีงบ 2562 ได้รับการจัดสรรรวม 10,777.29 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่ลำปางช่วง 14-15 มค.นั้น ครม.มีมติ แจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ แล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติเมื่21 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่

โดยให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทางตามลำดับความสำคัญ (เส้นทางสีแดงมีความสำคัญลำดับที่ 1) และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)ดำเนินโครงการรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่ สายสีแดง ได้ข้อสรุปเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา เป็นโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน ปัจจุบันรฟม.อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

สำหรับเส้นทางสายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) คาดว่าจะเริ่มงานศึกษาฯ ภายในเดือนมกราคม 2562 และเสนอ ครม.พิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 69 เดือน ตามแผนคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็น