ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพ พัฒนาบริการและรักษาทางทันตกรรม

อบจ.น่าน ผนึกกำลังพันธมิตรสุขภาพ พัฒนาบริการและรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูง(Teledentistry)โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่าง 3 หน่วยงาน

เมื่อวันที่21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน อบจ.น่าน จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย เสริมศักยภาพบุคคลากรงานทันตสาธารณสุข โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูง (Teledentistry) มาให้บริการและรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ มุ่งหวังคัดกรองโรคในช่องปากเชิงรุกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั่วจังหวัดน่าน

นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนา การให้บริการและการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง (Teledentistry) จังหวัดน่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านทันตสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ในการให้บริการคัดกรองโรคในช่องปากเชิงรุกและสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาทางทันตกรรมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดน่าน

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจำนวน 95  แห่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และกลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลแม่จริม และ รพ.สต.สกาด หลังจากนั้นมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการดังกล่าว ระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย      นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ )

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดน่าน   เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิผลที่ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น