ปภ. แนะประชาชนร่วมด้วยช่วยกันหยุด 5 ตัวการร้าย สร้างภัย PM 2.5

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนงดการเผาทุกชนิด โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตฝุ่น PM 2.5 โดยไม่เผาขยะและวัสดุทางการเกษตร หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน อาทิ การจุดธูปเทียนและจุดไฟปิ้งย่างอาหารอีกทั้งตรวจสอบรถไม่ให้มีควันดำใช้รถโดยสารสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวตลอดจนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหรือก่อสร้างให้เข้มงวดการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันฝุ่นละออง เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้อยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพ

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น บางพื้นที่เข้าขั้นวิกฤติโดยมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นและรอบสถานที่ก่อสร้าง อีกทั้งการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร การเผาขยะ และฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะการป้องกัน 5 สาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ ฝุ่นละอองจากการเผาในพื้นที่โล่ง อาทิ การเผาขยะที่มีสารพิษ การเผาป่า การเผาวัชพืชและวัสดุทางการเกษตร จะทำให้เกิดหมอกควันและ

ฝุ่นละอองสะสมในอากาศ เพื่อลดมลพิษในอากาศ ควรงดการเผาในทุกกรณี เกษตรกรให้ใช้การไถกลบหรือแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรแทนการเผา ควันและฝุ่นละอองจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ การจุดเตาไฟปิ้งย่างอาหาร การจุดธูปเทียน ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นควัน ดังนั้น การปิ้งย่างให้เปลี่ยนไปใช้เตาไร้ควันแทน รวมถึงใช้ธูปเทียนไฟฟ้าแทน ฝุ่นละอองที่เกิดควันพิษท่อไอเสียรถ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดควันดำและฝุ่น จึงควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดควันดำ รวมถึงลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น หรือเลือกใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนรถใช้น้ำมัน ฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง อาทิ ก่อสร้างถนน อาคาร เส้นทางรถไฟฟ้า ผู้ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยใช้ผ้าใบคลุมหรือติดตั้งตาข่ายป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย ฉีดพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะให้โรงงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าที่มีกระบวนการผลิตการเผาไหม้ ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสูง ให้ควบคุมการประกอบกิจการตามแนวทางการป้องกันมลพิษฝุ่นควันอย่างเข้มงวด โดยติดตั้งระบบกำจัด

ฝุ่นละอองไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ การปลูกต้นไม้ที่สามารถดักจับฝุ่นควันได้ อาทิ พลูด่าง ข่อย หูกระจง นอกจากช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น