ผู้หญิงเก่ง รศ.เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ รับรางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่น มช.

รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ (อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มช.) ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริการสังคม ประจำปี 2559 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 51 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ อายุ 64 ปี รหัสประจำตัวนักศึกษา 127806 สมรสกับรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์แสวง โพธิ์ไทรย์ มีบุตรสาวจำนวน 2 คน

ประวัติการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยครอบครัว จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Graduate Diploma Graduate Diploma in Childbirth Education จากสถาบัน AEC ประเทศ Australia ค.ศ. 2001

ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ (รองศาสตราจารย์ ระดับ 9) เจ้าของและผู้จัดการคลินิกทันตกรรมฟอร์จูนสาขามหิดลและสาขาห้วยแก้วประวัติการทำงาน -พยาบาลวิชาชีพ ประจำงานห้องคลอด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-อาจารย์โท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี -หัวหน้าห้องคลอดและเด็กอ่อนโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ-รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาขาภาคเหนือ รับผิดชอบภารกิจดูแลสมาชิกใน 17 จังหวัด 2 วาระคือวาระ พ.ศ. 2556-2558 และพ.ศ. 2559-2561 นอกจากนี้เป็นคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนเป็นกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่น ด้านบริการสังคม – เป็นกรรมการริเริ่มก่อตั้งโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนขาดแคลนจังหวัดศรีสะเกษและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนยากจนในจังหวัดศรีสะเกษให้มีอาหารกลางวันรับประทาน – ประสานความร่วมมือชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบูรณะอาคารสมเด็จย่าภายในบริเวณโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยซึ่งพระองค์เคยเสด็จเยี่ยมและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้าง ต่อมาพระองค์ทรงเสด็จเปิดอาคารนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ทั้งนี้ในการบูรณะอาคารได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯจน แล้วเสร็จในปี 2559 และจัดทำโครงการ “อนุสรณ์สถานสมเด็จย่า”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้ โดยได้รับมอบหมายจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯให้รับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป – ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ คำปรึกษารวมทั้งการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคลอดธรรมชาติ การส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง (Active Birth) และการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาเป็นวิทยาทาน – จัดบริการถอนฟัน อุดฟันและขูดหินปูนฟรีแก่ประชาชนทั่วไปและเด็กด้อยโอกาส (พิการ หูหนวก และตาบอด) ที่คลินิกทันตกรรมส่วนตัวในโอกาสวันสำคัญหมุนเวียนกันทุกปีได้แก่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ) และวันฉัตรมงคล

ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ – ริเริ่มนำเนื้อหาวิชาการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง(Active Birth)ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งบทบาทของผู้เตรียมคลอด (Childbirth Educator) ที่ได้ศึกษามาบรรจุในกระบวนวิชาการพยาบาลมารดาและทารกของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและเป็นวิชาเลือกอิสระสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันอื่นๆและใช้อ้างอิงในรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย – ผลงานตำรา 2 เล่ม ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหญิงมีครรภ์และการพยาบาล และ หลักการส่งเสริมการคลอดด้วยตนเอง(Active birth)

ผลงานดีเด่น ด้านวิชาชีพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคเหนือ มีภารกิจดูแลสมาชิกสมาคมฯใน 17 จังหวัด สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศยกย่องให้ รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น