การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 จ.แพร่

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1/2560 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกเหล่ากาชาด 6 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกับสภากาชาดไทยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จาก 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และแพร่ เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอได้ดำเนินภารกิจในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส โดยจัดหางบประมาณ ในการดำเนินการเองและไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ บรรดาสมาชิก กรรมการเหล่ากาชาด และอาสาสมัครทุกคนได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ บำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมแก่สังคมตามปณิธานและเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทย ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้จะได้เป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในการประสานประโยชน์ให้กับงานของสภากาชาดไทยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น