“6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่”

จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรม “6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่” พร้อมจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “พระรามคืนเมือง” เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคมนี้ ที่สนามหลวงเมืองแพร่

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กำหนดจัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560 ณ สนามหลวงเมืองแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสริมสร้างเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดแพร่ สร้างกระแสนิยมการท่องเที่ยว โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่เคยถวายงานหน้าพระที่นั่ง จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “พระรามคืนเมือง” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชียงใหม่, การจัดนิทรรศการมีชีวิตของบุคคลในจังหวัดแพร่ที่เคยถวายงานหรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณ, การจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริของส่วนราชการ, การสาธิตและแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่, การจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารพื้นเมือง เป็นต้น

จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม “6 ทศวรรษ รอยพระบาทยาตราเมืองแพร่” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหลวงเมืองแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9) จังหวัดแพร่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-625496

ร่วมแสดงความคิดเห็น