กรมสบส.ระดมพลังอสม.ทั่วไทย ประเมินสุขภาพ ประชาชนวัย 40 ปีขึ้นไปฟรี ลดภัย “โรคซีวีดี”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระดมพลัง อสม.ทั่วประเทศจัดกิจกิจกรรมรณรงค์ภายใต้ อสม. ชวนคนไทย ลดภัยโรคซีวีดี เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 13-27 มีนาคม พ.ศ. 2560 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยจะตรวจตนเองและประชาชนผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า พร้อมแนะนำการปรับแก้พฤติกรรมก่อนสายเกินแก้ โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.

นายแพทย์ภานุวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติในปีนี้ กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13 -27 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดย อสม.จะรณรงค์ เชิญชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ในการลดการเจ็บป่วยจากโรคที่มีผลมาจากการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มือหนึ่งและบุหรี่มือสองที่เรียกกันว่า กลุ่มโรคซีวีดีหัวใจและหลอดเลือด (Cardio Vascular Disease ;CVD) ประกอบด้วยโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดย อสม.ทั่วประเทศที่มี 1,047,800 คนจะประเมินตนเองและประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ทั้งที่สูบบุหรี่และไม่ได้สูบบุหรี่ โดยตรวจวัดความดันโลหิต การวัดรอบเอว ส่วนสูง ซักประวัติ การป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยงเกิดโรคซีวีดีในระยะ 10 ปีข้างหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากรายใดมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่สูง จะแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงก่อนสายเกินแก้ เช่นการออกกำลังกาย เลิกสูบบุหรี่ หากรายใดพบว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงจะส่งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินซํ้า

ทั้งนี้ อสม.จะเชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกสูบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559-พฤษภาคม 2562 ในปีแรกของโครงการคือมิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560 ตั้งเป้าไม่ตํ่ากว่า 5 แสนคน ผลดำเนินการจนถึงวันนี้มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 2 แสนคน มั่นใจว่าพลัง อสม.จะช่วยให้
โครงการนี้สำเร็จ เนื่องจาก อสม.เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในชุมชน โดยจะนำรายชื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ด้วย

สำหรับการมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติประจำปี 2560 กรมสบส.ดำเนินการประกวดคัดเลือกจากระดับต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยมีรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 10 สาขา ได้แก่ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน นมแม่และอนามัยแม่และเด็ก รางวัล อสม.กทม.ระดับชาติ 1 รางวัล และ อสม.ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ดีเด่นระดับชาติ 4 รางวัล รวม 15 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัล อสม.ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง เป็นที่ประจักษ์ในสังคมเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) และชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น