บุคคลเด่น นางพนมวัน บุญเรือง ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคล ปัญญาอ่อนภาคเหนือ

นางพนมวัน บุญเรือง ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการ เข้าถึงสิทธิและบริการ เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดโลกทัศน์ให้เด็ก ได้เรียนรู้โลกกว้าง

จากนักสังคมสงเคราะห์ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มาสู่ตำแหน่งประธานศูนย์ สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ “แม่มุก” หรือ นางพนมวัน บุญเรือง ได้ก้าวเข้ามาช่วยงานของศูนย์ สงเคราะห์ฯ เมื่อหลายปีก่อนด้วยการชั กนำจากอดีตประธานศูนย์ ฯสายสม วังศาสุลักษณ์ เมื่อมาถึงยุคการบริหารของนางพนมวัน บุญเรือง

สำหรับประวัติ นางพนมวัน บุญเรือง หรือ แม่มุก ของเด็กๆ เป็น อดีตนางสาวเชียงใหม่ และสาวสงกรานต์เชียงใหม่ ตลอดจนนักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็ จ สืบมาถึงรุ่นลูกๆ หลานๆ ในวันนี้ แม่มุก บอกว่าขอใช้เวลาในวัย หกสิบกว่าๆ นนี่มาดูแล เด็กๆ เพื่อให้เกิดความสุข ให้สุขภาพที่ดีกับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสเหลือเกิน ซึ่ง เด็กๆ ห้าสิบกว่าชีวิต ที่อยู่ อาศัย ประจำในศูนย์แห่งนี้ ยังมีเด็กๆ ที่ผู้ปกครองนำมาฝากเลี้ยงดูเพิ่ มเติมอีกในบางคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ก็ มีกำลังใจ ที่ได้ แม่มุกมา ร่วมด้วยช่วยกัน จนศูนย์มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่ งแวดล้อมที่สวยงามขึ้น มีความเขียวชจี ร่มไม้ชายคาก็ร่มรื่นขึ้น

หลังจากได้ ดำเนินงานการพิธีเปิดอาคาร “รัตนาทร” โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดฯ
เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการประชุมสรุปงาน และเปลี่ยนผู้บริหารอีกชุ ดในเวลาต่อมา จนกระทั่งฝ่ายองค์ประธานใหญ่ ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความเหมาะสม มอบหน้าที่ประธานศูนย์สงเคราะห์ บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ให้แก่ นางพนมวัน บุญเรือง แม่มุก ของเด็กๆ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่อำนวยความสะดวกให้แก่เด็กๆ และศูนย์ ฯก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้มีการนำเอาชุดคอมพิวเตอร์เข้ามาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เป็นกิจกรรมเสริมอีกแขนงหนึ่ง

นางพนมวัน กล่าวว่า ศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาเด็กปัญญาอ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการศึกษา เพื่อสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ทั้งด้านสวัสดิภาพ ทางครอบครัว และฝึกฝนอาชีพ เพื่อเผยแพร่การสงเคราะห์ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยภาวะ ความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและการแพทย์เพื่อให้ท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีงานสงเคราะห์ บุคคลปัญญาอ่อน โดยเฉพาะให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนร่วมกันร่วมมือ ประสานงานกับทางราชการและองค์การกุศลอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ประโยชน์สุขแก่คนปัญญาอ่อนทั่ว ๆ ไป

การดำเนินงานของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เปิดรับเด็กปัญญาอ่อน ที่มี IQ ระหว่าง 35-70 บำบัดฟื้นฟู แก้ไข พัฒนาให้มีความรู้ ทักษะเต็มตามศักยภาพ ให้การช่วยเหลือตนเอง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แพทย์จะเป็นผู้ให้ตารางการฝึกที่บ้าน เพื่อให้ช่วยเหลือ ตนเองได้บ้าง จึงนำมาฝึกพัฒนาการต่อ คลีนิควันศุกร์ โดยฝ่ายการแพทย์ร่วมกับนักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ทันตแพทย์ อรรถบำบัด ดนตรีบำบัด อบรมอาสาสมัคร เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสริมสร้างพลังในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาเด็กในชุมชน รวมทั้งบุคคลในชุมชน เผยแพร่ให้ความรู้ ป้องกันและสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนทั่วภาคเหนือ

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นปีคนพิการสากล คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2524 ได้มีมติให้ขยายงานไปสู่ภูมิภาค และเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมายของการตั้งศูนย์ฯ ภาคเหนือ และในวันที่ 20 มกราคม 2524 มูลนิธิฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา การตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย คุณหญิงเฟี่อง ชลิตอาภรณ์ ประธานมูลนิธิฯ ในขณะนั้น

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานจากถนนทิพย์เนตร มาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เลขที่ 413 ม.4 ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคม 2535 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ องค์อุปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินงานได้รับเด็กเพิ่ม บรรจุครูและพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้น จัดให้มีฝ่ายจัดการรับผิดชอบ สำนักงานและขยายบริการสงเคราะห์ในด้านการสำรวจการ สงเคราะห์ งานคลินิควันศุกร์ งานวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร งานส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร งานส่งเสริมอาชีพบุคคลปัญญาอ่อนและครอบครัวงานนันทนาการ และงานสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฏร์ประจำหมู่บ้าน อีกด้วย ฝากบอกถึงสังคม และพี่น้องประชาชนว่า หากต้องการ ทำบุญในโอกาสพิเศษ ต่างๆ เช่นทำบุญครบรอบวันเกิด ทำบุญวันอยากเลี้ยงข้าวเด็กๆ เชิญติดต่อได้ ตลอดเวลาทำการ โทร.081-8857020 ศูนย์ฯโทร 053-321011

ร่วมแสดงความคิดเห็น