สสค.เชียงใหม่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2560
ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ให้กับ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
โดยมี นางสาวปักษธร สมินทรปัญญา อดีตพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดทำแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ และในช่วงบ่าย บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ จป.หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน นายศักดิ์สกุล สกุลโต จป.วิชาชีพ/ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 5 มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น