มุ่งสร้างนวัตกร ส่งเสริมนวัตกรรมการบิน

วิทยุการบิน จับมือ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. มุ่งสร้างนวัตกร ส่งเสริมนวัตกรรมการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันและสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่ง บวท. ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมทางการบินมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการทำงาน จึงได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างผลงานนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ต่อยอดไปจนสามารถเกิดประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียง และอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาผลงานนวัตกรรม ที่เกิดจากนวัตกรของ บวท. ต่างได้รับการยอมรับทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับโลก จึงเป็นโอกาสดีที่ บวท. จะร่วมมือกับ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทรัพยากรระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดแนวคิด ด้วยการ upskill – reskill ด้วยเทคโนโลยีให้กับเจ้าของแนวคิด เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานนวัตกรรม โดยมีทุนสนับสนุน 85 ทุน รวมเป็นเงิน 8.5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ประธานคณะกรรมการจัดการนวัตกรรม บวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย” ระหว่าง ดร.อรรณพ ธนัญชนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กอญ.บวท. ณ สำนักงานใหญ่ บวท. ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการนวัตกรรมของ บวท. ที่มีโอกาสได้นำไปแบ่งปันและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงการนวัตกรรมของประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น