ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร

มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 – 21.00 น. ณ ห้องอาหาร Chef Don อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวฝั่งตะวันออกเพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เผยว่าหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและวางแผนเชิงนโยบายระดับองค์กรด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกระดับให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้จะมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เราคือเป้าหมาย ไม่ใช่ทางเลือก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การอธิบายเกี่ยวกับ “แผนการเรียนการสอน” (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล และ “การวิจัยในมนุษย์และสัตว์” โดย ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาศาสตร์ฯ จากนั้นจะเป็นการกล่าวต้อนรับและชี้แนะแนวทางในการศึกษา” โดยอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และ “ทิศทาง เป้าหมายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ สุดท้ายเป็นหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ผู้บริหารและพันธกิจการพัฒนาบริษัทในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพ” โดยพันเอกชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท เกษตรศิวิไลซ์ จำกัด คุณประพนธ์ กุลไพศาล ประธานบริษัท แอ็ปป้า จำกัด และคุณสุรินทร์ จันทร์ชะลอ ประธานบริษัท บลูมมิ่ง ซัคเซส จำกัด นอกจากนี้จะมีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการเรียนการสอนมาให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก ซึ่งเครื่องมือนี้ใช้สำหรับตรวจสาร THC อันมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับประชาชนที่ปลูกกัญชาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น