เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

คณะวิทย์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) เปิดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ. ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 7 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


รศ. ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงความสามารถ และได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดต้อนรับด้วยการแสดงมโนราห์ตัวอ่อน จากโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของภาคใต้ โดยในปี 2564 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียน ‘โนรา’ (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น