อาจารย์ นศ. ม.เกียวโตคะโจ ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโตคะโจ ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์มยุรี ชมภูงาม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดการทำอาหารและขนมไทย ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ไข่เจียวหมูสับ และกล้วยบวชชี ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น) จากมหาวิทยาลัยเกียวโตคะโจ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน จากนั้นอาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การแกะสลักผักเป็นรูปต่าง ๆ โดยมีอาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้อาจารย์วทัญญู ศรีอุทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ล่าม เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษา พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนชาวต่างชาติ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยการลงมือปฏิบัติ ณ ห้อง 303 อาคาร Sci11(อาคารคหกรรมศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น