ม.นอร์ท ร่วมอ.หางดง บำเพ็ญกุศล ‘สตมวาร’

เมื่อวันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี และ อำเภอหางดง โดยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอำเภอหางดง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูปร่วมพิธีสวดได้แก่ พระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง วัดหนองตอง พระครูรัตนธรรมนิมิต รองเจ้าคณะอำเภอหางดง วัดกำแพงงาม พระครูอุดมกิตยากร เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน วัดลัฏฐิวนาราม(ป่าตาล) พระครูวรคุณสถิต เจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต 1 วัดวาฬุการาม(บ้านเกาะ) พระครูสุกิจสารนิวิฐ เจ้าคณะตำบลหางดง วัดหางดง พระครูวิทิตปัญญาคุณ เจ้าคณะตำบลหนองแก๋ว วัดละโว้ พระครูวิรัชปัญญากร เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่ วัดจำปาลาว พระครูมนูญชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประสาทธรรม วัดประสาทธรรม (แม่ขัก) พระครูบริหารสุวรรณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่างคำ วัดช่างคำ พระครูธีรกิจจารักษ์ เลขา เจ้าคณะอำเภอหางดง วัดจอมทอง


โอกาสนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี อาทิ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายเกา แสนละวิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นาง Me Mezaw ภริยากงสุลเมียนมาร์ฯ นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด เชียงใหม่ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) นายศุภวัตร ภูวกุล อดีตกงสุลฟินแลนด์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานพิธี จำนวน 2,000 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น