ลำพูน โชว์วิถีชีวิต กะเหรี่ยง 4 อำเภอ

ประชาชนชาวกระเหรี่ยงในจังหวัดลำพูน แสดงอัตลักษณ์วิถีชีวิต เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษา และชมภูมิปัญญาด้านต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เขตรอยต่อ อำเภอลี้ จ.ลำพูน– อำเภอเถิน จ.ลำปาง จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการอำนวยการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลดงดำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “ สืบสานตำนานวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560” โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน

ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่ากระเหรี่ยง, การสาธิตและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชาวกระเหรี่ยงของแต่ละพื้นที่ ทั้ง 4 อำเภอ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่ากระเหรี่ยง, การประกวดและการแข่งขันกีฬาชนเผ่ากระเหรี่ยง ได้แก่ การทอผ้า, การทำอาหารกระเหรี่ยง, การจักสาน, การกลิ้งครก, การวิ่งโก้งเก๋ง, การเป่าลูกดอก, การยิงหน้าไม้ และการประกวดธิดาชาวกระเหรี่ยง

จังหวัดลำพูนมีชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ของชนเผ่ากระเหรี่ยง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่ากระเหรี่ยงจังหวัดลำพูนให้คงอยู่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่ากระเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังของชนเผ่ากระเหรี่ยงรวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่ากระเหรี่ยง

ทางด้าน นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง และได้มอบหมาย ให้จังหวัดที่มีชนเผ่าชาวกระเหรี่ยง ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร การศึกษา การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดได้ดำเนินตามโครงการเป็นประจำทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น