ศธ.สร้างระบบใหม่ ในการตรวจราชการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่ามติที่ประชุมในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของระบบการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างระบบใหม่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีแบบแผนในการตรวจราชการมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างตรวจเหมือนที่ผ่านมา และกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทำงานในเรื่องนี้โดยเอกเทศ แต่จะให้คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) เข้ามาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดบริหารของบริษัท ที่มาช่วยในการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้องค์กรหลักไปกำหนดวิธีการตรวจราชการ ในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ตามนโยบาย ซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันไป ส่วนการประเมินแต่ละเรื่องควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจติดตามและประเมินผลให้เป็นไปในเกณฑ์เดียวกัน เช่น หากเป็นเรื่องของโรงเรียน ICU หรือทวิภาคีระบบใหม่ จะมีการติดตามตรวจสอบลงไปในระดับสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งแตกต่างไปจากการตรวจติดตามเรื่องของแผนการศึกษาชาติ ที่จะเข้าไปดูที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไม่ใช่สถานศึกษา หรือการตรวจติดตามงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินจะลงไปดูว่ามีการใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นวิธีใหม่ในการตรวจราชการ ซึ่งจะมีการติดตามทั้ง “งานและเงิน” กล่าวคือ จะติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามผลการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งการศึกษาปฐมวัยด้วย นอกจากนี้ จะเน้นการตรวจราชการให้ครอบคุลม 3 มิติ คือ โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไป คือ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับสถานศึกษา

ดังนั้น แต่ละองค์กรหลักต้องจัดบทบาทของตนเองในการตรวจราชการและวิธีการในการตรวจราชการให้ชัดเจน และจะต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ให้สอดคล้องกับระบบการตรวจราชการแบบใหม่นี้อีกด้วย โดยขอให้แต่ละองค์กรหลักนำเสนอวิธีการตรวจราชการแบบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน เป็นทั้งบุคคลภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน คือ ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ 5 องค์กรหลัก และผู้อำนวยการ สมศ. ส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน 2 คน คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง และนายวีระกุล อรัณยะนาค ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 9 คน คือ นางอุดมลักษณ์ กุลพิจิตร ด้านการศึกษาปฐมวัย, นายสมเกียรติ ชอบผล ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิติ รตะนานุกูล ด้านการอุดมศึกษา, นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ด้านการอาชีวศึกษา, นายจอมพงศ์ มงคลวนิช ด้านการศึกษาเอกชน, นายศิริชัย กาญจนวาสี ด้านการวิจัยและเมินผล, นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ ด้านการบริหารการศึกษา, นายปรีชา เถาทอง ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, นางสุภาว์ จุลนาพันธุ์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น