พร้าว เปิดบ้านวิชาการ

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี 45 ปี พร้าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ของครู บุคลากร นักเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นิทรรศการความดีงาม ก้าวตามรอยพ่อ สานต่องานศิลป์ กิจกรรมเปิดโลกแห่งจินตนาการ สนุกสนานด้วยวิทยาศาสตร์ เก่งกาจคณิตคิดคำนวณ ฯลฯ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล่าวว่า โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้น้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวว่า ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู คือกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องจัดประสบการณ์เติมเต็มให้แก่ผู้เรียนได้อย่างพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะครูที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและบ่มเพราะคุณธรรมให้งอกงามในใจศิษย์ การจัดงานก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี 45 ปี พร้าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ต้นทุนพลังแห่งความรักและความดี น้อมนำพระบรมราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติและเจริญรอยตามแนวทางอันประเสริฐของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนและทุ่มเทการจัดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้ สพม.34 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดีแต่ยากจน เป็นจำนวน 5,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น