ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี

นายทัณฑร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่าจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมให้เป็นที่รู้จัก เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามาชมผลงานของนักเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างโรงเรียนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสมัครเรียนในระดับที่สูงขั้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ให้มีทักษะการทำงานและพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนและครูในรูปแบบนิทรรศการและการประกวดกิจกรรมต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนจากต่างโรงเรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถของตนเอง

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า ขอชื่นชมที่ได้เห็นทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจากการรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถศักยภาพด้านทักษะวิชาการให้แสดงออกเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ดนตรี กีฬา และศิลปหัตถกรรม รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย ได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มีคุณภาพ ส่งผลในการพัฒนาเยาชนให้มีความรู้และเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา

โอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกายแรงใจคิดและทำจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น