โครงการอบรมนำความรู้สู่สาขางาน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมนำความรู้จากสถานประกอบการสู่สาขางาน โดย อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ชั้น ปวช.ปีที่ 2-3 และปวส. 2 จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการศึกษาต่อและเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาได้ออกไปสู่สถานประกอบการและเรียนรู้ประสบการณ์จริง ซึ่งในอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้ เทคนิคการทำงานจากสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตด้านการทำงานแก่นักศึกษาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น