วอศ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เป็นประธาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครูขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน การที่นักเรียน นักศึกษาประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเอง มีความขยัน หมั่นเพียร ฝึกตนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรมประจำใจ ประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมอันดี

นักเรียน นักศึกษาคงทราบดีแล้วว่าสถานศึกษาของเรานั้น ครบรอบ 84 ปี ในปีการศึกษานี้เราเป็นสถานศึกษาชั้นนำของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาโดยตลอดและสามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงนับได้ว่าสถานศึกษาได้บริหารจัดการ การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมดังคำกล่าวว่า “การอาชีวศึกษา เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ” ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ดังนั้นครูขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจงรักษาความดีงาม มีความกมั่นใจในตนเองและขอให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต มีความมานะพยายาม ตั้งใจปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในวิชาชีพของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ครูเชื่อได้ว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะสามารถดำเนินชีวิตกิจการได้อย่างราบรื่น และมั่นคง ประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงและขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนที่ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้มีความสำเร็จในชีวิตการงาน มีความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์สถานศึกษาที่กำหนดไว้ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯได้ดำเนินการจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริการธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯได้เพิ่มความมีประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการประเมินมาตราฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการประเมิน ( V-NET) สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้มุ่งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณธรรม นำวิชาชีพสู่สากล” และภายใต้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ดี “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสู่นานาชาติ”

นอกจากนี้กวิทยาลัยยังได้จัดโครงการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์อีกมากมาย อาทิ โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย โครงการอบรมบทบาทหน้าที่และจัดทำแผนงานองค์การวิชาชีพและชมรม โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการ To Be Number One โครงการปันน้ำใจพี่ช่วยน้องสู่ชนบท ฯลฯ มีการประเมินโครงการ รายงานการประเมินตนเอง เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาและประโยชน์ต่อชุมชนในปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,161 คน ประกอบด้วยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 528 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 633 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น