พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น) จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเข้าสู่การศึกษาต่อ และการเข้าทำงานในสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตนเอง ผู้มอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้คือ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น)

ร่วมแสดงความคิดเห็น