Summer Camp 2017

โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูลและนันทชาติ พรีสคูล ได้จัดคอร์ท Summer ให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอม 2560 สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถม โดย Summer Camp กับหัวข้อ ตามรอยศาสตร์พระราชา ซึ่งทางโรงเรียนมีความคิดที่ทำเป็นกระบวนการเรียนการสอนวิธีสอนที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเวลานาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสนุกและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น