ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ประจำปี 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ประจำปี 2560 และเปิดป้ายอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่มีนักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 จำนวน 19 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงมีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและการแสดงออกซึ่งความสามารถของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ จึงได้จัดให้มีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อม ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนให้สามารถเข้ารับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ได้ด้วยความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของเด็กระหว่างบ้าน ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นการ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้กับเด็กนักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กมีศีลธรรมจริยธรรมอันดีงาม เพื่อเด็กนักเรียนจะได้มีพัฒนาการที่สมดุลทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ร่วมแสดงความคิดเห็น