ว.เทคโนโลยีเอเชีย จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงชาติแห่งชาติ ตามนโยบายของ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาต คือ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ต้องสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้ ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

และได้รับการรับรองทางด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยอีกหลักสูตรหนึ่ง เพื่อสามารถไปประกอบอาชีพในภายหน้า ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีสัมฤทธิผลทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะ ทั้งนี้เนื่องจาก วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สังกัดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา และได้รับความร่วมมือตลอดจนมีผลงานในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยดีตลอดมา

อนึ่ง การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มีสาขาอาชีพเข้ารับการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 5 สาขาอาชีพ ดังต่อไปนี้ 1. สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 2. สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 3. สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 4. สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 5. สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ซึ่งการทดสอบฯ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย

ร่วมแสดงความคิดเห็น