สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก

อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด “โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2559” จัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58081…) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น