ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม. 6

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จัดพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียน จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 และพิธีเข้ารับเข็มพระราชทานอักษรย่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แก่ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการครูใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทแก่คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี

ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา พระราชทานเข็มอักษรย่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แก่ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รวมถึงพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน ที่เรียนดีและพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณ จากฝ่าพระบาทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ มีข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมีนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 523 คน โอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระวโรกาสให้ นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ฝ่ายอำนวยการ เบิกข้าราชการครู เข้ารับเข็มพระราชทานอักษรย่อ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นอกจากนั้นขอพระราชทานพระวโรกาสให้ นางวัชราพร ฉลาด ครูชำนาญการ เปิดนักเรียนที่เรียนดี เข้ารับพระราชทานรางวัล “เพชรยุพราช” เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ และขอพระราชทานพระวโรกาสให้ครูที่ปรึกษานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เบิกนักเรียน ที่จบหลักสูตรเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น