คณะวิทย์ มร.ชม. จัดอบรมปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน และจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน ส่งผลทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางด้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกอบอาหารอาเซียนให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรเพื่อรองรับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมอาหารอาเซียน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารอาเซียนและเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารอาเซียนให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ ประมาณ 150 คนเข้าร่วมอบรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น