นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นร.รร.ฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563” โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ และ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่” โครงการข่วงละอ่อนเชียงใหม่รวมใจสืบสาน เล่าขานวัฒนธรรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น