ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 จัดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับ รพช./รพ.สต./อสม. กลุ่มล้านนา 2 จังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับ รพช. รพ.สต. และ อสม. เขตสุขภาพที่ 1 กลุ่มล้านนา 2 จังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน จำนวน 113 คน (ผ่านระบบประชุมทางไกล) โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1, ว่าที่รัอยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, นายกำพล ใหลมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ร่วมการอบรม, นายรณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสนทนา การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) สำหรับประชาชนที่ลังเลใจในการรับวัคซีนโควิด 19” ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต เดินหน้าสร้างแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น