วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนศ.เก่าดีเด่น มช.ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยมี คณบดี รศ. ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับและประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น

ซึ่งในครานี้ คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร รหัส 146018 (รุ่น 2) ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับพระราชทานปริษญาดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา ส่วนนักศึกษาเก่าดีเด่น มช.มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกมล โอภาสกิตติ รหัส 156018 (รุ่น 3) กรรมการบริษัท นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการ คือ คุณเกียรติศักดิ์ จันทรา รหัส 2006008 (รุ่น 8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คุณวันชัย พนมชัย รหัส 2506199 (รุ่น 13) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ บุคลากร นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวฯ พร้อมผู้แทนนักศึกษาเก่า ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น