หนุนแผนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะ 65

หน่วยงาน พม.ลำปางหลายหน่วยงานหนุนแผนชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะประจำปี 65 ขับเคลื่อนครอบคลุมทุกตำบล ณ ห้องประชุมสาธารสุขอำเภอแม่เมาะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาว ฉัฐพร งามเกลี้ยงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมประชุม แนวทางขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เมาะ และการบูรณาการหน่วยงานกระทรวง พม.ลำปาง พร้อมด้วย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ได้แก่ นาง ธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอแม่เมาะ ,ที่ทำการปกครอง อำเภอ, เทศบาลตำบลแม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สสอ.แม่เมาะ รพ.เเม่เมาะ maemoh smart city พมจ.ลำปาง และชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยผู้เข้าประชุม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่เมาะ มีมติทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้

  1. ทบทวนการแต่งตั้ง คกก.ผู้สูงอายุอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
  2. การขับเคลื่อน ชมรมฯ
  3. ข้อมูล สถานการณ์ ผู้สูงอายุ/การขับเคลื่อนระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ…และแนวทางการขับเคลื่อนฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้ขับเคลื่อนไปครอบคลุมทุกตำบลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น