(มีคลิป) สัมมนาฯ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศ ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศ ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการบูรณาแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น