วัดเจดีย์เหลี่ยม เปิดศาลาพระเทพปวรเมธี

วัดเจดีย์เหลี่ยม เปิดศาลาพระเทพปวรเมธี (ปอ.พรฺหมฺร๋สี)

เมื่อ​วันที่​ 19 พฤษภาคม 2565 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองเจ้าคณะภาค 15 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ,พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ อุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีทำบุญยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญอเนกประสงค์วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)

โดยมีพระครูสังฆพิชัย ดร. (จำนงค์ วรปญฺโญ) รองเจ้าคณะตำบลท่าวังตาล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์เหลี่ยม ถวายการต้อนรับ โดยการจัดประชุมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น